--> 📣 AVISO Pleno Municipal Vilagarcía | 17h Concello | jue31oct

0

17h jueves en Concello de Vilagarcía. Entrada libre 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 


Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 31 de outubro 2019, ás 17,00 horas.


ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 26 de setembro e 15 de outubro de 2019.
2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes setembro de 2019.
3. Toma de coñecemento da renuncia presentada por D. Miguel Angel García Miguéns ao seu cargo de concelleiro.
4. Toma de coñecemento do informe de Intervención relativo ao cumprimento da normativa en materia de Morosidade nas operacións comerciais correspondente ao 3º trimestre/2019, Concello e Fundación de Deportes.
5. Manifesto 25 de novembro do Consello Local da Muller.
6. Aprobación, se procede, da solicitude de compatibilidade de Dona Susana Blanco Novoa, Profesora do Conservatorio Profesional de Música.
7. Aprobación, se procede, do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito nº 04/REC/2019.
8. Aprobación inicial, se procede, do Expte. de Modificación de Crédito por crédito extraordinario Nº 03/CE/2019 para a aplicación parcial do superavit 2018 con destino á redución do endebedamento neto – Amortización extraordinaria.
9. Aprobación inicial, se procede, do Expte. de Modificación de Crédito por suplemento nº 01/SC/2019 para a aplicación parcial do superavit 2018 con destino a IFS 2019 "Recuperación ambiental do Paseo Marítimo Vilaxoán. Praia de Canelas" DUSI (2) Nº 02/09/2018-SOSAMB.
10. Aprobación inicial, se procede, do Expte. de Modificación de Crédito por crédito extraordinario Nº 04/CE/2019 para a aplicación parcial do superavit 2018 con destino a IFS 2019 "Subministro e Instalación de Marquesiñas" DUSI (2) Nº 01/03/2018 – MOVSOS.
11. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
12. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Marea da Vila sobre a creación dunha comisión de estudo e seguimento do proxecto de saneamento e EDAR de Vilagarcía de Arousa.
13. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Marea da Vila, para demandar o compromiso orzamentario da Lei de Benestar Animal de Galicia e unha Ordenanza sectorial en Vilagarcía.
14. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Marea da Vila, sobre a redución de plásticos a nivel municipal.
15. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Vilagarcía en Común, sobre o acondicionamento da Rúa Bárbara en Cornazo e da fonte que se sitúa nesa Rúa.
16. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Vilagarcía en Común, para a recuperación e remunicipalización do Aparcadoiro Público de Xoán XXIII.
17. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP sobre mellora e homoxeneización das marquesiñas de Vilagarcía.
18. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
19. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
20.   Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal.
21.   Quenda de rogos e preguntas entre as persoas que asisten como público á sesión.

Vilagarcía de Arousa,28 de outubro de 2019.
    31oct

    Publicar un comentario

     
    Top