--> 📣 Pleno Municipal Vilagarcía | 27sep

0

17h jueves, política en Concello, Ravella 1, Vilagarcía. Entrada libre. Pleno Municipal ordinario Vilagarcía 


SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
C O N V O C A T O R I A

Orde do día da Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 27 de setembro de 2018, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA
 • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 30 de agosto.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes agosto de 2018.
 • 3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 4. Aprobación, se procede, da Conta Xeral do exercicio de 2017, correspondente ao Concello de Vilagarcía de Arousa e á FPSDM.
 • 5. Aprobación, se procede, da determinación das Festas Locais para o ano 2 019.
 • 6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do PSG-PSOE sobre integración do Programa de Asistencia ás Drogodependencias no Servizo Galego de Saúde.
 • 7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do PSG-PSOE sobre Modificación Puntual PXOM Porto de Vilagarcía.
 • 8. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do BNG para a creación da infraestrutura necesaria para a Escola Municipal e os Deportes Náuticos.
 • 9. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do BNG para a recuperación do Río Umia.
 • 10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do PP sobre a sinalización, mellora e acondicionamento das paradas do transporte escolar e de liñas regulares en Vilagarcía e mellora das marquesiñas.
 • 11. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 12. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 13. Rogos e preguntas.
 • 14. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.
27sep'18
septiembre 2018


Publicar un comentario

 
Top