--> 📣 Solicitude de autorización para cachadas e fogueiras de San Xoán e San Pedro | -19jun

0

hasta 19 de xuño no rexistro do Concello de Vilagarcía. 

Solicitude de autorización para cachadas e fogueiras de San Xoán e San Pedro

Toda persoa que teña a intención de 1acer unha fogueira deberá solicitar autorización, antes do próximo martes 19 de xuño, mediante solicitude na que deberá constar, como mínimo, a persoa responsable dela, identificada ca name, número do documento de identidade, dirección e teléfono. O escrito acompañarase dunha copia do DNI da persoa responsable. Unicamente se autorizará a realización dunha fogueira por solicitude e persoa solicitante, quedando anuladas a segunda ou sucesivas solicitudes nas que apareza o mesmo interesado.

Para poder realizar unha fogueira será obrigatorio observar os seguintes requisitos:

  •  A fogueira tera un perímetro de seguridade de seis metros de radio por cada metro de altura de combustible, no cal non podera haber edificacións, mobiliario urbano ou calquera tipo de material combustible.
  • Con exceso de vento non se prenderá a fogueira.
  • Evitarase a acumulación de combustibles nos arredores.
  • Non se empregarán na fogueira materiais contaminantes (neumáticos, aerosois, etc.)
  • Deberá disporse de material para a extinción do lume, tal como caldeiros de auga, area ou extintores, deixando a fogueira completamente apagada e asegurada (empapándoa con auga) antes de marcharse.
  • Parase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como de que nos arredores non exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables e que a fogueira estea lonxe de zonas de vexetación susceptible de ser queimada.

No caso de que se teña intención de realizar a fogueira en calquera outre espazo público, ademais de cumprir os requisitos xa mencionados, deberá protexerse o pavimento con placas de ferro, area ou material similar que evite danalo, debendo deixar a zona timpa unha vez rematada a fogueira.

As cacharelas que, de ser o caso, se autoricen na praia realizaranse respectando os seis metros de servidume de paso dende a liña de preamar ou marea alta, e seis metros dende o bordo do pavimento do paseo.

Aquelas fogueiras que non fosen autorizadas, ou para as que non se presentase solicitude en prazo, non poderán levarse a cabo, quedando encargados os servizos municipais de impedir o seu desenvolvemento.

O día 22 de xuño de 2018 publicaranse na páxina web e no taboleiro de anuncios municipais as autorizacións concedidas en relación coas fogueiras de San Xoán e San Pedro.

ata 19jun
mayo, junio 2018
anuncio

Publicar un comentario

 
Top