--> 📣 Pleno Municipal Vilagarcía | 27dic

0

18h jueves, política en Concello, Ravella 1, Vilagarcía. Entrada libre.

Pleno Municipal ordinario Vilagarcía


SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

C O N V O C A T O R I A

Orde do día da Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello

ORDE DO DÍA
  • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 29 de novembro de 2018.
  • 2. Toma de posesión por parte do Concelleiro D. Xosé Lois Leirós Gude.
  • 3. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes novembro de 2018.
  • 4. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
  • 5. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP de "Actuacións urxentes no Parque da Coca e na súa contorna"
  • 6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE en relación co financiamento das entidades locais.
  • 7. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
  • 8. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
  • 9. Rogos e preguntas.
  • 10. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión. 
27dic'18
diciembre 2018


Publicar un comentario

 
Top